Thiền Và Phân Tâm Học (MS-675)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. GIẢNG THUYẾT VỀ THIỀN của DT. Suzuki

I. Đông và Tây

II. Vô thức trong Thiền

III. Khái niệm về ngã trong Thiền

IV. Công án

V. Ngũ vị

Phần 2. TÂM PHÂN HỌC VÀ THIỀN của Erich Fromm

I. Khủng hoảng tâm linh hiện tại và vai trò của tâm phân học

II. Các giá trị và mục tiêu trong những khái niệm tâm phân học của Freud

III. Bản chất của chính hữu - tiến hóa tâm lý của con người

IV. Bản chất của ý thức, dồn ép và giải dồn ép

V. Những nguyên tắc của Thiền

VI. Giải dồn ép và ngộ

Phần 3. ĐỊNH MỆNH CON NGƯỜI VÀ THIỀN của Richard De Martino

Chia sẻ bài này qua: