Đại Số 10

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I – MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Bài 1 – Mệnh đề

Bài 2 – Tập hợp

Bài 3 – Các phép toán tập hợp

Bài 4 – Các tập hợp số

Bài 5 – Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương I

Chương II – HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

Bài 1 – Hàm số

Bài 2 - Hàm số y = ax + b

Bài 3 – Hàm số bậc hai

Ôn tập chương II

Chương III – PHƯƠNG TRINH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1 – Đại cương về phương trình

Bài 2 – Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Bài 3 – Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Ôn tập chương III

Chương IV - BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 1 – Bất đẳng thức

Bài 2 – Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Bài 3 – Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 4 – Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 5 – Dấu của tam thức bậc hai

Ôn tập chương IV

Chương V – THỐNG KÊ

Bài 1 – Bảng phân bố tần số và tần suất

Bài 2 – Biểu đồ

Bài 3 – Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Bài 4 – Phương sai và độ lệch chuẩn

Ôn tập chương V

Chương VI – CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC - CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

Bài 1 – Cung và góc lượng giác

Bài 2 – Giá trị lượng giác của một cung

Bài 3 – Công thức lượng giác

Ôn tập chương VI

Ôn tập cuối năm

Chia sẻ bài này qua: