Logic Học Phổ Thông (MS-14)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. PHÁN ĐOÁN VÀ CÁC PHÉP LOGIC

1. PHÁN ĐOÁN

2. PHÉP PHỦ ĐỊNH

3. PHÉP HỘI

4. PHÉP TUYỂN

5. PHÁN ĐOÁN HẰNG ĐÚNG. LUẬT LOGIC

6. TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP HỘI VÀ PHÉP TUYỂN

7. PHÉP KÉO THEO

8. HÀM PHÁN ĐOÁN, PHÁN ĐOÁN TỒN TẠI VÀ PHÁN ĐOÁN PHỔ BIẾN

Chương 2. SUY LUẬN DIỄN DỊCH

1. SUY LUẬN

2. PHÉP SUY DIỄN TỪ MỘT TIỀN ĐỀ

3. PHÉP SUY DIỄN TỪ NHIỀU TIỀN ĐỀ

4. NHỮNG QUY TẮC SUY DIỄN QUAN TRỌNG TỪ NHIỀU TIỀN ĐỀ

5. PHÉP TAM ĐOẠN LUẬN VỚI CÁC TIỀN ĐỀ CÓ DẠNG A, E, I, O

6. SUY LUẬN RÚT GỌN

7. NHỮNG SUY LUẬN KHÔNG HỢP LOGIC THƯỜNG GẶP

8. PHÂN TÍCH TÍNH HỢP LOGIC CỦA MỘT SUY LUẬN

9. SUY LUẬN HỢP LOGIC VÀ CHỨNG MINH

Phụ lục 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN CHIA KHÁI NIỆM

1. NỘI HÀM VÀ NGOẠI DIÊN CỦA KHÁI NIỆM

2. QUAN HỆ GIỮA CÁC KHÁI NIỆM

3. ĐỊNH NGHĨA KHÁI NIỆM

4. PHÂN CHIA KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI

Phụ lục 2. SƠ LƯỢC VỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠI SỐ PHÁN ĐOÁN

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ BÀI TẬP

CHƯƠNG I

CHƯƠNG II

Chia sẻ bài này qua: