Toán 8 - Tập II

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III − PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Mở đầu về phương trình

Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Bài 4. Phương trình tích

Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Bài đọc thêm

Ôn tập chương III

Chương IV −BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bài 3. Bất phương trình một ẩn

Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ôn tập chương IV

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III −TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 1. Định lí Ta−lét trong tam giác

Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta−lét

Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Ôn tập chương III

Chương IV −HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG, HÌNH CHÓP ĐỀU

 A− Hình lăng trụ đứng

Bài 1. Hình hộp chữ nhật

Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật

Bài 4. Hình lăng trụ đứng

Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng

B − Hình chóp đều

Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Bài 9. Thể tích của hình chóp đều

Chia sẻ bài này qua: