Giáo Trình Kinh Tế Du Lịch (MS 514)

Chủ đề
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời nói đầu

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản về du lịch

Chương 2: Lịch sử hình thành, xu hướng phát triển và tác động kinh tế - xã hội của du lịch

Chương 3: Nhu cầu du lịch, loại hình du lịch và các lĩnh vực kinh doanh trong du lịch

Chương 4: Điều kiện để phát triển du lịch

Chương 5: Tính thời vụ trong du lịch

Chương 6: Lao động trong du lịch

Chương 7: Cơ sở vật chất - kỹ thuật du lịch

Chương 8: Chất lượng dịch vụ du lịch

Chương 9: Hiệu quả kinh tế du lịch

Chương 10: Quy hoạch phát triển du lịch

Chương 11: Tổ chức và quản lý ngành du lịch

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam về phát triển du lịch

- Pháp lệnh du lịch

- Tóm tắt một số nội dung chính của chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001-2010

Chia sẻ bài này qua: