Lý Luận Văn Học - Tập 1 (MS-491)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2002
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương mở đầu. Nhập môn

Chương 1. Văn học, hình thái ý thức xã hội thẩm mỹ

Chương 2. Văn học với hiện thực

Chương 3. Ý thức xã hội trong văn học

Chương 4. Văn học gương mặt của văn hóa dân tộc

Chương 5. Văn học, nghệ thuật ngôn từ

Chương 7. Nhà văn, chủ thể sáng tác văn học

Chương 6. Chức năng của văn học

Chương 8. Tư duy nghệ thuật của nhà văn

Chương 9. Quá trình sáng tác

Chương 10. Bạn đọc, chủ thể tiếp nhận văn học

Chương 11. Quá trình tiếp nhận

Chương 12. Phê bình văn học, một loại tiếp nhận đặc biệt

Chia sẻ bài này qua: