Phong Cách Học Tiếng Việt (MS-239)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I. 
MỞ ĐẦU VỀ PHONG CÁCH HỌC
(Đinh Trọng Lạc viết)

1. Đối tượng và nhiệm vụ của phong cách học.

2. Mục đích trong giao tiếp và sự lựa chọn ngôn ngữ để thực hiện mục đích đó.

3. Phong cách chức năng của hoạt động lời nói và phong cách chức năng của ngôn ngữ

4. Chuẩn mực ngôn ngữ và chuẩn mực phong cách

5. Tiêu chuẩn cơ bản của một lời nói tốt

6. Các nhân tố trong hoạt động giao tiếp và các nhân tố ngoài ngôn ngữ quy định sự lựa chọn các phương tiện ngôn ngữ

7. Các dạng của lời nói

8. Phân biêt các kiểu ngôn ngữ, các phong cách chức năng và các kiểu, các thể loại văn bản

9. Vấn đề phân loại các phong cách chức năng

10. Màu sắc tu từ. Phương tiện tu từ. Biên pháp tu từ

11. Các loại phong cách học. Hướng nghiên cứu của giáo trình

Chương II
CÁC PHONG CÁCH CHỨC NĂNG CỦA 
HOẠT ĐỘNG LỜI NÓI TRONG TIẾNG VIỆT 
(Đinh Trọng Lạc viết
)

I. Phong cách hành chính công vụ

II. Phong cách khoa học

III. Phong cách báo chí – công luận

IV. Phong cách chính luận

V. Phog cách sinh hoạt hằng ngày

Chương III
NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT
(Đinh Trọng Lạc viết)

I. Sự khác nhau giữa ngôn ngữ nghệ thuật và ngôn ngữ phi nghệ thuật

II. Các đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật

Chương IV
CÁC PHƯƠNG TIỆN TU TỪ VÀ CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ CỦA TIẾNG VIỆT
(Nguyễn Thái Hòa và Đinh Trọng Lạc viết)

I. Các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ từ ngữ (Nguyễn Thái Hòa viết)

II. Các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ ngữ nghĩa (Nguyễn Thái Hòa viết)

III. Các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ cú pháp (Nguyễn Thái Hòa viết)

IV. Các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ văn bản (Đinh Trọng Lạc viết)

V. Các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ ngữ âm (Nguyễn Thái Hòa viết)

Chương V
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY PHONG CÁCH HỌC
(Đinh Trọng Lạc viết)

I. Phong cách học với vấn đề giảng dạy ngữ văn

II. Phương pháp phân tích tu từ học

Phụ lục
GIẢN YẾU VỀ CÁC THỂ LOẠI THƠ
(Nguyễn Thái Hòa viết)

I. Các thể thơ truyền thống

II. Các thể thơ hiện đại

Chia sẻ bài này qua: