Thơ Ca Việt Nam - Hình Thức Và Thể Loại (MS-246)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần thứ nhất
SỢ PHÁT TRIỂN CỦA HÌNH THÚC THƠ CA
TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM

CHUƠNG I. Quan hệ giữa sự xác địinh tinh thần dân tộc và sự tiếp thu tinh hoa nước ngoài trong hình thể thơ ca Việt Nam

CHƯƠNG II. Sự phát triển của hình thức thơ ca trong văn học Việt Nam

1. Hình thức thơ ca dân gian, cơ sở của hình thức thơ ca cổ truyền dân tộc.

2. Sự phát triển của hình thức thơ ca từ thế kỷ thứ X cho đến cuối thế kỷ thứ XIX

3. Sự phát triển của hình thức thơ ca đầu thế kỷ thứ XX

4. Sự phát triển của hình thức thơ ca từ sau Cách mạng tháng Tám

Phần thứ hai
CÁC THỂ THƠ CA

CHƯƠNG I. Tính chất chung của các thể thơ ca cổ

A. Thanh và đối

B. Vần và nhịp

CHƯƠNG II. Các thể thơ ca cổ truyền Việt Nam

A. Các thể gốc từ bốn từ đến nhiều từ và các thể hỗn hợp khác

B. Ca khúc Việt Nam

1. Dân ca đồng bằng Bắc Bộ và chèo

2. Ca Huế và tuồng cổ

3. Ca trù

CHƯƠNG III. Các thể thơ mô phỏng thơ ca Trung Quốc

A. Thể thơ cổ phong

B. Thể thơ Đường luật

C. Các thể thơ đặc biệt

D. Từ khúc

CHƯƠNG IV. Các thể văn vần và bốn văn khác

A. Phú và văn tế

B. Thể đối hen và biền ngẫu

C. Văn xuôi cổ

CHƯƠNG V. Các thể thơ ca trong phong trào thơ mới

A. Thể thơ

B. Vần thơ

C. Nhịp điệu và thanh điệu

D. Một số bài thơ mới có dạng đặc biệt

CHƯƠNG VI. Các thể trường ca, truyện thơ, thơ trường thiên

CHƯƠNG VII. Thơ tự do

CHƯƠNG VIII. Thể văn xuôi

NHNG SÁCH BÁO THAM KHẢO CHÍNH

Phần I. Bùi Văn Nguyên viết từ cuối thế kỷ XIX trở về trước. Hà Minh Đức, viết từ đầu thế kỷ XX về sau.

Phần II. Bùi Văn Nguyên viết các chương I, II, III, IV. Hà Minh Đức viết các chương V, VI, VII, VIII.

Chia sẻ bài này qua: