Tinh Hoa Thơ Mới - Thẩm Bình Và Suy Ngẫm (MS-248)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Mục 1

Lời đầu sách

Nhớ rừng – THẾ LỮ (Chu Văn Sơn biên soạn)

Tiếng sáo Thiên thai – THẾ LỮ (Lê Quang Hưng biên soạn)

Mục 2

Tiếng thu – LƯU TRỌNG LƯ (Chu Văn Sơn biên soạn)

Nắng mới – LƯU TRỌNG LƯ (Lê Quang Hưng biên soạn)

Tiếng địch sông Ô – HUY THÔNG (Chu Văn Sơn biên soạn)

Mục 3

Nguyệt cầm – XUÂN DIỆU (Lê Quang Hưng biên soạn)

Lời kĩ nữ - XUÂN DIỆU (Lê Quang Hưng biên soạn)

Mục 4

Tràng giang – HUY CẬN (Chu Văn Sơn biên soạn)

Ngậm ngùi – HUY CẬN (Lê Bá Hán biên soạn)

Mục 5

Xuân – CHẾ LAN VIÊN (Lê Quang Hưng biên soạn)

Chùa Hương – NGUYỄN NHƯỢC PHÁP (Lê Quang Hưng biên soạn)

Mục 6

Mùa xuân chín – HÀN MẶC TỬ (Chu Văn Sơn biên soạn)

Mục 7

Đây thôn Vĩ Dạ - HÀN MẶC TỬ (Chu Văn Sơn biên soạn)

Mục 8

Mùa xuân – NGUYỄN BÍNH (Lê Quang Hưng biên soạn)

Tương tư – NGUYỄN BÍNH (Chu Văn Sơn biên soạn)

Màu thời gian – ĐOÀN PHÚ TỨ (Lê Quang Hưng biên soạn)

Mục 9

Chiều xuân – ANH THƠ (Lê Quang Hưng biên soạn)

Say đi em – VŨ HOÀNG CHƯƠNG (Lê Quang Hưng biên soạn)

Mục 10

Tống biệt hành – THÂM TÂM (Lê Quang Hưng biên soạn)

Ông đồ - VŨ ĐÌNH LIÊN (Lê Quang Hưng biên soạn)

Mục 11

Nhạc – BÍCH KHÊ (Chu Văn Sơn biên soạn)

Quê hương – TẾ HANH (Lê Quang Hưng biên soạn)

Chia sẻ bài này qua: