Dân Tộc Học Đại Cương (MS-176)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Bài thứ nhất. Những vấn đề chung

I – Đối tượng và nhiệm vụ của dân tộc học

II - Lịch sử khoa học dân tộc học

III -Các nguồn tài liệu và các phương pháp nghiên cứu dân tộc học

IV -Lịch sử phát triển và thành tựu của dân tộc học Việt Nam

Bài thứ hai. Các chủng tộc trên thế giới

I - Định nghĩa chủng tộc

II - Các đặc điểm phân loại chủng tộc

III –Sự phân bố các chủng tộc trên thế giới và Việt Nam

IV –Chủ nghĩa chủng tộc và nguồn gốc xã hội của nó

Bài thứ ba. Các ngữ hệ trên thế giới

I - Khái niệm chung về ngôn ngữ và ý nghĩa của việc nghiên cứu ngôn ngữ với dân tộc học

II –Vấn đề nguồn gốc ngôn ngữ tộc người

III –Diễn tiến của ngôn ngữ trong sự phát triển xã hội và tộc người

IV - Các ngữ hệ trên thế giới

V - Các ngữ hệ ở Đông Nam Á và Việt Nam

Bài thứ tư. Các tiêu chí và các loại hình cộng đồng tộc người

A - Các tiêu chí của tộc người

I - Tiêu chí ngôn ngữ

II - Lãnh thổ tộc người

III- Cở sở kinh tế của tộc người

IV -Các đặc trưng sinh hoạt-văn hóa và ý thức tự giác tộc người

B - Các cộng đồng tộc người của các thể chế khác nhau

I - Cộng đồng tộc người của xã hội nguyên thùy

II - Cộng đồng tộc người của các xã hội có giai cấp tiền tư bản

III - Cộng đồng tộc người thời đại TBCN và XHCN (Dân tộc và cộng đồng dân tộc chính trị)

IV – Bảng danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam

Bài thứ năm: Một số vấn đề cơ bản của xã hội nguyên thủy

I - Sự phân kì xã hội nguyên thủy

II - Những giai đoạn phát triển cơ bản của xã hội nguyên thủy.

III - Những thành tựu của con người trong xã hội nguyên thủy

Bài thứ sáu. Các hình thái tôn giáo sơ khai

I - Nguồn gốc của tôn giáo

II - Các hình thái biểu hiện

Chia sẻ bài này qua: