Đề Cương Bài Giảng Chính Sách Xã Hội (MS-290)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

I. Quá trình hình thành chính sách xã hội.

II. Vị trí ý nghĩa của việc nghiên cứu chính sách xã hội.

Phần 2. CHÍNH SÁCH XÃ HỘI LÀ GÌ, CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

I. Chính sách xã hội là gì.

II. Chức năng của chính sách xã hội.

III. Phương pháp nghiên cứu chính sách xã hội.

IV. Chính sách xã hội ở Việt Nam.

Phần 3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

I. Một số lý thuyết về chính sách xã hội.

II. Chính sách xã hội và chính trị. Chính sách xã hội và công tác xã hội.

Phần 4. HỆ THỐNG VÀ CƠ CẤU CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

I. Ba mô thức cơ bản của chính sách xã hội.

II. Một số chính sách xã hội cụ thể

Chia sẻ bài này qua: