Giáo Trình Xã Hội Học Giới (MS-178)

Giáo Trình Xã Hội Học Giới (MS-178)

Giáo Trình Xã Hội Học Giới (MS-178)

Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2009
Coppy right

Phần thứ nhất.
NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

Bài 1. Từ đối tượng nghiên cứu của xã hội học đến đối tượng nghiên cứu của xã hội học giới

Bài 2. Sự hình thành các khoa học nghiên cứu phụ nữ, giới và xã hội học giới

Bài 3. Giới và giới tính (gender and sex)

Bài 4. Xã hội học giới - các thuật ngữ cơ bản

Bài 5. Cấu trúc giới trong xã hội phụ quyền và hệ quả

Bài 6. Phong trào phụ nữ quốc tế từ góc nhìn xã hội học

Bài 7. Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ(cedaw)

Bài 8. Các công cụ phân tích giới

Bài 9. Lồng ghép giới, các kỹ năng cơ bản

Phần thứ hai.
LÝ THUYẾT GIỚI VÀ XÃ HỘI HỌC GIỚI

Bài 10. Quan điểm giới của chủ nghĩa marx – lênin

Bài 11. Các lý thuyết giới trong xã hội học

Bài 12. Quan điểm giới của nho giáo

Bài 13. Các lý thuyết và trường phái nữ quyền (feminism)

Phần thứ ba.
XÃ HỘI HỌC GIỚI Ở VIỆT NAM VẤN ĐỀ 
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bài 14. Vấn đề phụ nữ giới ở việt nam

Bài 15. Vấn đề giới, gia đình trong các dân tộc thiểu số

Bài 16. Giới và người khuyết tật

Bài 17. Giới và các vấn đề xã hội - tệ nạn xã hội

Bài 18. Nghiên cứu và giảng dạy về phụ nữ giới (sau thời kỳ đổi mới - từ năm 1986 đến nay)

Bài 19. Giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu xã hội học giới