Mỹ Học Đại Cương

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của mĩ học

I. Quá trình xác định đối tượng của mĩ học trong lịch sử

II. Đối tượng của mĩ học theo quan điểm hiện đại

Chương 2. Khái quát về mối quan hệ thẩm mĩ

I. Khái niệm quan hệ thẩm mĩ và các bộ phận hợp thành quan hệ thẩm mĩ

II. Các tính chất của mối quan hệ thẩm mĩ

Chương 3. Chủ thể thẩm mĩ

I. Khái niệm chủ thể thẩm mĩ và các hình thức tồn tại của chủ thể thẩm mĩ

II. Ý thức thẩm mĩ - phạm trù biểu hiện chủ thể thẩm mĩ

Chương 4. Khách thể thẩm mĩ

I. Cái đẹp

II. Cái cao cả

III. Cái bi

IV. Cái hài

Chương 5. Nghệ thuật

I. Khái niệm nghệ thuật

II. Đối tượng của nghệ thuật

III. Phương thức phản ánh của nghệ thuật

IV. Nội dung và hình thức trong nghệ thuật

V. Nghệ thuật - hình thái biểu hiện cao nhất của quan hệ thẩm mĩ

Chương 6. Các loại hình nghệ thuật

I. Những quan điểm khác nhau về các loại hình nghệ thuật

II. Một số loại hình nghệ thuật cơ bản

Chương 7. Nghệ sĩ

I. Những biểu hiện của tư chất nghệ sĩ

II. Con đường trau dồi tư chất nghệ sĩ

Chương 8. Giáo dục thẩm mĩ

I. Bản chất của giáo dục thẩm mĩ

II. Các hình thức giáo dục thẩm mĩ cơ bản

Chia sẻ bài này qua: