Mỹ Học Đại Cương (MS-165)

Mỹ Học Đại Cương (MS-165)

Mỹ Học Đại Cương (MS-165)

Tác giả: TS. ĐÀO DUY THANH
Chủ đề: Xã hội học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2002
Coppy right

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC

I. Quá trinh hình thành, phát triển của mỹ học và xác định đối tượng nghiên cứu của mỹ học

II. Mối quan hệ giữa mỹ học và một số các khoa học khác

Chương 2. CÁC QUAN HỆ THẨM MỸ

I. Cái thẩm mỹ - phạm trù nền tảng của mỹ học

II. Các đặc trưng của quan hệ thẩm mỹ

Chương 3. CHỦ THỂ THẨM MỸ

I. Chủ thể thẩm mỹ và các hình thức tồn tại của nó

II. Tình cảm thẩm mỹ

III. Thị hiếu thẩm mỹ

IV. Lý tưởng thẩm mỹ

Chương4. CÁC PHẠM TRÙ MỸ HỌC CƠ BẢN

I. Cái đẹp

II. Cái bi

III. Cái hài

IV. Cái cao cả

Chương 5. NGHỆ THUẬT - BIỂU HIỆN CAO NHẤT CỦA CÁC QUAN HỆ THẨM MỸ

I. Bản chất và chức năng của nghệ thuật

II. Đặc trưng của nghệ thuật

III. Các loại hình nghệ thuật

IV. Nghệ sỹ

Chương 6. GIÁO DỤC THẨM MỸ

I. Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ

II. Một số các hình thức và biện pháp cơ bản của giáo dục thẩm mỹ