Mỹ Học Đại Cương (MS-165)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2002
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MỸ HỌC

I. Quá trinh hình thành, phát triển của mỹ học và xác định đối tượng nghiên cứu của mỹ học

II. Mối quan hệ giữa mỹ học và một số các khoa học khác

Chương 2. CÁC QUAN HỆ THẨM MỸ

I. Cái thẩm mỹ - phạm trù nền tảng của mỹ học

II. Các đặc trưng của quan hệ thẩm mỹ

Chương 3. CHỦ THỂ THẨM MỸ

I. Chủ thể thẩm mỹ và các hình thức tồn tại của nó

II. Tình cảm thẩm mỹ

III. Thị hiếu thẩm mỹ

IV. Lý tưởng thẩm mỹ

Chương4. CÁC PHẠM TRÙ MỸ HỌC CƠ BẢN

I. Cái đẹp

II. Cái bi

III. Cái hài

IV. Cái cao cả

Chương 5. NGHỆ THUẬT - BIỂU HIỆN CAO NHẤT CỦA CÁC QUAN HỆ THẨM MỸ

I. Bản chất và chức năng của nghệ thuật

II. Đặc trưng của nghệ thuật

III. Các loại hình nghệ thuật

IV. Nghệ sỹ

Chương 6. GIÁO DỤC THẨM MỸ

I. Mục đích và nhiệm vụ của giáo dục thẩm mỹ

II. Một số các hình thức và biện pháp cơ bản của giáo dục thẩm mỹ

Chia sẻ bài này qua: