Phát Triển Cộng Đồng (MS-115)

Chủ đề
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Cộng đồng và những vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng

1.1. Cộng đồng

1.2. Những vấn đề cơ bản về phát triển cộng đồng

Chương 2. Phát triển cộng đồng trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay

2.1. Bối cảnh xã hội Việt Nam hiện nay

2.2. Nguyên tắc phát triển tiến bộ và công bằng

2.3. Những chỉ tiêu, chỉ số chủ yếu trong quản lý sự phát triển xã hội

2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm trong phát triển cộng đồng

2.5. Xóa đói giảm nghèo trong phát triển cộng đồng

Chương 3. Sự hòa nhập xã hội

3.1. Vai trò và tầm quan trọng của phụ nữ trong sự hòa nhập vào các dự án phát triển

3.2. Hòa nhập xã hội đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong các hoạt động phát triển

3.3. Sự hòa nhập xã hội đối với những nhóm người dễ bị tổn thương khác

Chương 4. Dự án phát triển cộng đồng

4.1. Khái niệm dự án. Dự án phát triển cộng đồng

4.2. Sự cần thiết của những dự án phát triển cộng đồng trong giai đoạn phát triển hiện nay

4.3. Chu trình dự án phát triển cộng đồng

Chương 5. Phương pháp đánh giá nông thôn có người dân tham gia trong phát triển cộng đồng

5.1. Giới thiệu chung

5.2. Định nghĩa PRA

5.3. Mục đích của PRA

5.4. Thời điểm thực hiện

5.5. Bộ công cụ PRA

5.6. Thực tế áp dụng PRA ở Việt Nam

Phụ lục. Tóm tắt một số dự án điển hình về Phát triển cộng đồng

A. Dự án phát triển sản phẩm hữu cơ/ sinh thái hỗ trợ người nghèo ở Việt Nam

B. Dự án "Nâng cao thu nhập, bảo đảm an ninh lương thực, tăng khả năng ra quyết định của hộ nông dân Đồng bằng Sông Hồng, thông qua việc áp dụng ICM trên khoai tây"

C. Dự án phát triển lâm nghiệp xã hội Sông Đà

D. Một số ví dụ về dự án tăng thu nhập ở Việt Nam.

E. Từ xích lô đến dự án

Chia sẻ bài này qua: