Kinh Tế Đối Ngoại

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1997
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: Những vấn đề về quan hệ kinh tế quốc tế

Chương 2: Đặc điểm của kinh tế thế giới

Chương 3: Liên kết kinh tế quốc tế

Chương 4: Hiệp hội các nước Đông Nam Á - ASEAN

Chương 5: Chính sách ngoại thương của các nước trên thế giới

Chương 6: Các biện pháp thực hiện chính sách ngoại thương

Chương 7: Mậu dịch quốc tế hạng hữu hình

Chương 8: Thị trường tiền tệ quốc tế

Chương 9: Các định chế kinh tế và tài chánh quốc tế ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới

Chương 10: Đầu tư quốc tế

Chương 11: Vị trí của kinh tế đối ngoại trong công cuộc phát triển kinh tế ở Việt Nam

Chương 12: Chính sách xuất khẩu của Việt Nam

Chương 13: Chính sách nhập khẩu của Việt Nam

Chương 14: Đầu tư quốc tế ở Việt Nam

Chia sẻ bài này qua: