Duet

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 3
Measures: 16
Key signature: 1 sharp
Parts: 2
Part names: Guitar(2)

Tập tin bản nhạc