FERNANDO

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 6
Measures: 65
Key signature: 3 sharps
Parts: 5
Part names: Guitar(4), Bass

Tập tin bản nhạc