Feel this moment, Coldplay

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 11
Measures: 44
Key signature: 3 flats
Parts: 7
Part names: Saxophone (Alto), Saxophone (Tenor) (2), Clarinet (Bass), Trumpet (In B-flat) (2), Trombone

Tập tin bản nhạc