Adele - Skyfall

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Pages: 1
Measures: 49
Key signature: 3 flats
Ensemble
Rock band
Parts: 1
Part names: Piano
 

Tập tin bản nhạc