Two Trumpet Tune and Ayre

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

15
Measures: 72
Key signature: 2 flats
Ensemble
Brass Ensemble
Parts: 9
Part names: Trumpet (In B-flat) (3), French Horn, Baritone Horn, Euphonium, Trombone, Tuba, Brass (Other)

Tập tin bản nhạc