Page 20 - Methode Rose Level 3

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

có 5 bài

bài 1 - 2 (1 bè) mỗi bài gồm 8 ô nhịp

Bài 3 (1 bè) gồm 10 ô nhịp

Bài 4 (2 bè) gồm 16 ô nhịp

Bài 5 (2 bè) gồm 8 ô nhịp

Tập tin bản nhạc