Page 48 - Methode Rose Level 5

Tác giả
Loại nhạc cụ
Số phần
Định dạng

Bài tập từ bài 1 - 4 có 1 part mỗi bài gồm 8 ô nhịp

Bài luyện từ bài 5 - 7 có 2 part

Bài 5 - 6 gồm 8 ô nhịp

Bài 7 gồm 9 ô nhịp

Tập tin bản nhạc