NVDA Việt

Hiện nay, chúng tôi đang hợp tác với tổ chức NV Access để việt hóa trình đọc màn hình NVDA và mong muốn xây dựng một cộng đồng người sử dụng NVDA Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang chuyển dịch các giáo trình tập huấn của NV Access sang tiếng Việt.

Trên trang này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật các tài liệu tham khảo cho các giáo trình của NV Access. Đồng thời, các bạn cũng có thể tìm thấy những tài liệu này cũng như nhiều nguồn khác tại trang www.nvda.vn. Để nhận tài liệu giáo trình tập huấn NVDA bản tiếng Việt, bạn vui lòng xem thêm thông tin đăng ký tại đây.

Chia sẻ bài này qua: