Đới Trị Bình, Cát Lợi Bình, biên dịch Ngô Bích Thuận