Lectures on Art Delivered before the University of Oxford in Hilary term, 1870

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 LECTURE I. INAUGURAL

 LECTURE II. THE RELATION OF ART TO RELIGION

 LECTURE III. THE RELATION OF ART TO MORALS

 LECTURE IV. THE RELATION OF ART TO USE

 LECTURE V. LINE

 LECTURE VI. LIGHT

 LECTURE VII. COLOUR 

Chia sẻ bài này qua: