Tài Liệu Học Tập Chính Trị Cho Học Viên Lớp Kết Nạp Đảng (MS-579)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời Nhà xuất bản

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Bài 3: Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu cần đọc

Hướng dẫn các thủ tục kết nạp người vào Đảng 

Chia sẻ bài này qua: