Chương Trình Giáo Dục Mầm Non (MS-648)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. Những vấn đề chung

A - Mục tiêu

B - Yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ

Phần 2. Chương trình giáo dục nhà trẻ

A - Mục tiêu

B - Kế hoạch thực hiện

C - Nội dung

D - Kết quả mong đợi

E - Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục

G - Đánh giá sự phát triển của trẻ

Phần 3. Chương trình giáo dục mẫu giáo

A - Mục tiêu

B – Kế hoạch thực hiện

C - Nội dung

D - Kết quả mong đợi

E - Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục

G - Đánh giá sự phát triển của trẻ

Phần 4. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

Chia sẻ bài này qua: