Tình Huống Sư Phạm (MS-69)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM

Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THSP ĐỂ DẠY HỌC LÍ LUẬN VỀ CTGD HỌC SINH CHO SV CÁC TRƯỜNG ĐHSP

Chương 3: TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỐ THÔNG

1. Nhóm THSP có liên quan đến việc tìm hiểu tình hình HS

2. Nhóm THSP có liên quan đến việc xây dựng tập thể HS tự quản

3. Nhóm THSP có liên quan đến việc giáo dục toàn diện HS

4. Nhóm THSP có liên quan đến việc đánh giá HS

5. Nhóm THSP có liên quan đến việc phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để quản lí, giáo dục HS

6. Nhóm THSP có liên quan đến việc xây dựng kế hoạch giáo dục HS

Chia sẻ bài này qua: