The Yotsuya Kwaidan or O'Iwa Inari Tales of the Tokugawa, Volume 1

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2006
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 I. O'Mino and Densuké

 II. Kawai San of Kanda Ku

 III. Takahashi Daihachirō

 IV. The Appearance of O'Iwa San

 V. The Affair of the Shiba Kiridōshi

 VI. Negotiations: The Business of a Nakōdo or Marriage Broker

 VII. Iémon Appears

 VIII. If Old Acquaintance be Forgot

 IX. Love Knots

 X. The Plot Against O'Iwa

 XI. The Plot Develops

 XII. Kwaiba's Revenge

 XIII. The Yōtaka (Night-hawks) of Honjō

 XIV. The Punishment

 XV. Chōbei Gets the News

 XVI. News Reaches Kwaiba

 XVII. News of Kwaiba

 XVIII. In the Shadow of the Go Inkyō

 XIX. Tamiya Yoémon: With News of Kondō Rokurōbei and Myōzen the Priest

 XX. Kibei Dono

 XXI. Matters Ecclesiastical

 XXII. The Rites for O'Iwa

 XXIII. The Sanzugawa, Bridgeless; the Flowerless Road Traversed by the Dead

  Appendices 

Chia sẻ bài này qua: