45 Đề Kiểm Tra Trắc Nghiệm Tiếng Anh 6 (MS-624)

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2013
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Unit 1: Greetings

Unit 2: At school

Unit 3: At home

Unit 4: Big or small?

Unit 5: Things I do

Unit 6: Places

Unit 7: Your house

Unit 8: Out and about

Unit 9: The body

Unit 10: Staying healthy

Unit 11: What do you eat?

Unit 12: Sports and pastimes

Unit 13: Activities and the seasons

Unit 14: Making plans

Unit 15: Countries

Unit 16: Man and the environment

Chia sẻ bài này qua: