TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP (MS 880)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2016
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
ISBN
978-604-947-651-8
Sơ lược sách

Giáo trình TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 NHẬP MÔN VỀ GIAO TIẾP VÀ TÂM LÝ HỌC GIAO TIẾP
1. Sơ lược việc nghiên cứu về giao tiếp
2. Lý luận về giao tiếp
3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của Tám lý học giao tiếp
4. Phương pháp nghiên cứu Tâm lý học giao tiếp.
CHƯƠNG 2 MỘT VÀI VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VỀ GIAO TIẾP DƯỚI GÓC ĐỘ TÂM LÝ HỌC
1. Những đặc điểm cơ bản của giao tiếp
2. Các hoạt động tâm lý trong giao tiếp
3. Các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp
4. Giao tiếp ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ
CHƯƠNG 3 NGUYÊN TẮC GIAO TIẾP
1. Khái niệm về nguyên tắc giao tiếp
2. Những nguyên tắc cơ bản khi truyền đạt thông tin
3. Một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp xã hội
4. Những nguyên tắc giao tiếp cơ bản trong kinh doanh
5. Những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp sư phạm
6. Những nguyên tắc giao tiếp trong gia đình, quan hệ vợ chồng, quan hệ bạn bè, người thân
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH GIAO DỊCH TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP
1. Các trạng thái của cái tôi trong giao tiếp
2. Sự tương tác tâm lý (cho và nhận) trong giao tiếp
CHƯƠNG 5 PHONG CÁCH GIAO TIẾP
1. Khái niệm phong cách giao tiếp
2. Các loại phong cách giao tiếp
3. Văn hoá và một vài đặc điểm trong phong cách giao tiếp của ngưòi Việt
CHƯƠNG 6 MỘT SỐ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN
1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về kỹ năng giao tiếp
2. Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản
CHƯƠNG 7 GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA
1. Các khác biệt văn hoá trong giao tiếp
2. Phong tục tập quán và văn hoá giao tiếp của một số nước Châu Á
3. Phong tục tập quán và văn hoá giao tiếp của các nước Âu - Mỹ và một số nước khác
4. Giao tiếp vói sự khác biệt văn hoá
CHƯƠNG 8 KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HÀNH TRÌNH TÌM VIỆC
1. Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ tìm việc

Chia sẻ bài này qua: