Lý Thuyết Trong Xã Hội Học (MS 840)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lý thuyết 

Cách phân loại lý thuyết 

Tri thức thực chứng

Trường phái kiến tạo xã hội 

Trường phái đồng tham gia

THUYẾT NỮ QUYỀN ĐƯƠNG ĐẠI 

Phụ nữ là trung tâm của thuyết nữ quyền theo 3 cách

Các câu hỏi cơ bản của thuyết nữ quyền

Giới trong xã hội đương thời 

Tiền đề cơ bản cho thuyết nữ quyền

Lý thuyết Xã hội học về giới: từ 1960- đến nay

Thuyết nữ quyền tự do

Thuyết nữ quyền Maxit

Thuyết nữ quyền cấp tiến

Giới với vấn đề sức khỏe

Bài tập: mỗi nhóm 6-7 người 

Lý thuyết về mạng lưới xã hội 

THUYẾT CẤU TRÚC CHỨC NĂNG

Hebert Spencer

Davis và Moore

Thuyết cấu trúc chức năng của Parsons

R.Merton với thuyết cấu trúc chức năng

Những điểm chính của thuyết cấu trúc chức năng

Tân lý thuyết cấu trúc chức năng

Quan điểm chức năng về sức khỏe

Lý thuyết CTCN tầm trung

THUYẾT XUNG ĐỘT

Định nghĩa về phân tầng xã hội 

Thuyết xung đột

Các quan điểm về phân tầng

R. Dahrendoft

R. Collins 

Quan điểm xung đột về sức khỏe

Giải thích về sự bất bình đẳng sức khỏe

Sức khỏe ở các nước nghèo

XXH về thể thao

THUYẾT TRAO ĐỔI 

Thuyết lựa chọn hợp lý (Friedman và Hechter 1988)

Thuyết trao đổi của G.Homans

Thuyết trao đổi của P.Blau

Lý thuyết lựa chọn hợp lý giải thích về sức khỏe

Kinh tế học trẻ em

Chi phí kinh tế cho con cái 

THUYẾT TƯƠNG TÁC BIỂU TƯỢNG

Các câu hỏi 16

Ý tưởng của G.Mead (1938-1972) 

Tinh thần và trí óc

Cử chỉ (gesture)

Các biểu tượng có ý nghĩa

Cái tôi

Xã hội

Ý nghĩa của sức khỏe qua tương tác biểu tượng

Quan điểm xung đột

Quan điểm chức năng

Ý nghĩa của sức khỏe qua tương tác biểu tượng

Chia sẻ bài này qua: