Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học (MS-463)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2001
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần 1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

Chương 1. Vị trí của nghiên cứu xã hội học trong nhận thức xã hội học

Chương 2. Nghiên cứu xã hội học - các bước tiến hành và những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu xã hội học

Chương 3. Chức năng của nghiên cứu xã hội

Phần 2. XÂY DỰNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO MỘT CUỘC NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

Chương 4. Xác định đề tài và mô hình lý thuyết

Chương 5. Định nghĩa khái niệm và thao tác hoá các khái niệm

Chương 6. Xây dựng bảng hỏi

Phần 3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU

Chương 7. Khái niệm tổng thể và mẫu chọn

Chương 8. Một số cách chọn mẫu tiêu biểu trong xã hội học

Phần 4. HỆ CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN CÁ BIỆT

Chương 9. Nguồn thông tin và sự phân loại các phương pháp thu thập thông tin

Chương 10. Phương pháp quan sát

Chương 11. Các phương pháp điều tra

Chương 12. Phân tích tài liệu trong nghiên cứu xã hội học

Chương 13. Phương pháp thực nghiệm xã hội học

Chương 14. Nghiên cứu quĩ thời gian và một số phương pháp nghiên cứu tâm-sinh lý

Phần 5. XỬ LÝ THÔNG TIN, PHÂN TÍCH VÀ VIẾT BÁO CÁO KẾT QUẢ

Chương 15. Đo lường và xử lý thông tin xã hội học

Chương 16. Phân tích thông tin và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Chia sẻ bài này qua: