2.1 Các khóa điều khiển (Handle Key):

Các tiểu mục trong Registry sẽ được hiển thị trong các khóa điều khiển bên trong trình soạn thảo Registry Editor. Khóa điều khiển là một nhóm các tiểu mục được để làm cho việc tìm kiếm và việc điều chỉnh được dễ dàng hơn. Gồm có:

1. Hkey_Class_Root: Lưu những thông tin dùng chung cho toàn bộ hệ thống như: kiểu tập tin, các Menu. Các dữ liệu về hệ thống thường chứa những những liên kết đến các File thư viện, liên kết động.dll

2. Hkey_Current_User: Lưu những thông tin về phần mềm, các lựa chọn, các thiết lập của người dùng đang đăng nhập (Log On).

3. Hkey_Local_Machine: Lưu những thông tin về hệ thống, phần cứng, phần mềm dùng chung cho tất cả người dùng.

4. Hkey_Users: Lưu những thông tin của tất cả các User. Mỗi User là một khóa với tên là số ID của ID đó chứa những thông tin đặc trưng của từng User. Nó bổ trợ cho nhánh Hkey_Current_Users.

5. Hkey_Current_Config: Lưu thông tin về phần cứng, các thiết bị ngoại vi và các trình điều khiển (Driver) đang dùng.

Các điều khiển chỉ đơn thuần giúp cho việc sửa đổi Registry được dễ dàng hơn. Bạn có thể thấy mặc dù Hkey_Class_Root, Hkey_Current_Config và Hkey_Local_Machine là các khóa khác nhau nhưng thực chất Hkey_Class_Root và Hkey_Current_Config chính là một phần của Hkey_Local_Machine. Tương tự, Hkey_Current _User là một phần của khóa điều khiển Hkey_User.

 

Chia sẻ bài này qua: