Concerning the Spiritual in Art

Concerning the Spiritual in Art

Concerning the Spiritual in Art

Tác giả: Wassily Kandinsky
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2011
Coppy right
PART I. ABOUT GENERAL AESTHETIC
  I. INTRODUCTION II. THE MOVEMENT OF THE TRIANGLE III. SPIRITUAL REVOLUTION IV. THE PYRAMID
PART II. ABOUT PAINTING
  V. THE PSYCHOLOGICAL WORKING OF COLOUR VI. THE LANGUAGE OF FORM AND COLOUR VII. THEORY VIII. ART AND ARTISTS IX. CONCLUSION