Field's Chromatography or Treatise on Colours and Pigments as Used by Artists

Field's Chromatography or Treatise on Colours and Pigments as Used by Artists

Field's Chromatography or Treatise on Colours and Pigments as Used by Artists

Tác giả: George Field
Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2007
Coppy right

  PART I.

   ON COLOURS AND COLOURING.

  Chapter I.— On Colouring  II.— On the Relations and Harmonies of Colours

 PART II.

ON COLOURS AND PIGMENTS GENERALLY.

  III.— On Classes of Colours  IV.— On the Durability and Fugacity of Pigments  V.— On the General Qualities of Pigments

  PART III.

   ON COLOURS AND PIGMENTS INDIVIDUALLY.

  VI.— On Colours and Pigments individually  VII.— On the Neutral, White  VIII.— On the Primary, Yellow  IX.— On the Primary, Red  X.— On the Primary, Blue XI.— On the Secondary, Orange  XII.— On the Secondary, Green  XIII.— On the Secondary, Purple  XIV.— On the Tertiary, Citrine  XV.— On the Tertiary, Russet  XVI.— On the Tertiary, Olive  XVII.— On the Semi-Neutral, Brown  XVIII.— On the Semi-Neutral, Marrone  XIX.— On the Semi-Neutral, Gray  XX.— On the Neutral, Grey  XXI.— On the Neutral, Black  Addendum  Index  NOTICE.