The Principles of Gothic Ecclesiastical Architecture, Elucidated by Question and Answer, 4th ed

The Principles of Gothic Ecclesiastical Architecture, Elucidated by Question and Answer, 4th ed

The Principles of Gothic Ecclesiastical Architecture, Elucidated by Question and Answer, 4th ed

Chủ đề: Nghệ thuật
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2006
Coppy right

            CHAP. I.

            Definition of Gothic Architecture; its Origin, and Division of it into Styles 

            CHAP. II.

            Of the different Kinds of Arches 

            CHAP. III.

            Of the Anglo-Saxon Style 

            CHAP. IV.

            Of the Norman or Anglo-Norman Style 

            CHAP. V.

            Of the Semi-Norman Style 

            CHAP. VI.

            Of the Early English Style 

            CHAP. VII.

            Of the Decorated English Style 

            CHAP. VIII.

            Of the Florid or Perpendicular English Style 

            CHAP. IX.

            Of the Debased English Style 

            CONCLUDING CHAPTER.

            Of the Internal Arrangement and Decorations of a Church