BÀI TẬP SINH HỌC 12

BÀI TẬP SINH HỌC 12

BÀI TẬP SINH HỌC 12

Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2014
Coppy right NXBGD Viêt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

BÀI TẬP SINH HỌC 12

PHẦN NĂM. DI TRUYỀN HỌC

 • CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
  • Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
  • Bài 2. Phiên mã và dịch mã
  • Bài 3. Điều hòa hoạt động gen
  • Bài 4. Đột biến gen
  • Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
  • Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
  • Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương I - Sinh 12
 • CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
  • Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li
  • Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
  • Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
  • Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen
  • Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
  • Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
  • Bài 14. Thực hành: Lai giống
  • Bài 15. Bài tập chương I và chương II
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương II - Sinh 12
 • CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
  • Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
  • Bài 17. Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương III - Sinh 12
 • CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
  • Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
  • Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
  • Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương IV - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương IV - Sinh 12
 • CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
  • Bài 21. Di truyền y học
  • Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
  • Bài 23. Ôn tập phần di truyền học
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương V - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương V - Sinh 12
 • PHẦN SÁU. TIẾN HÓA

 •  
 • CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
  • Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa
  • Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
  • Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
  • Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi
  • Bài 28. Loài
  • Bài 29. Quá trình hình thành loài
  • Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
  • Bài 31. Tiến hóa lớn
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương I - Sinh 12
 • CHƯƠNG II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
  • Bài 32. Nguồn gốc sự sống
  • Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
  • Bài 34. Sự phát sinh loài người
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương II - Sinh 12

PHẦN BẢY. SINH THÁI HỌC

 • CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT
  • Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
  • Bài 36. Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
  • Bài 37. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
  • Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
  • Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương I - Sinh 12
 • CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT
  • Bài 40. Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
  • Bài 41. Diễn thế sinh thái
  • Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Sinh 12
  • Đề kiểm tra 45 phút - Chương II - Sinh 12
 • CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  • Bài 42. Hệ sinh thái
  • Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
  • Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
  • Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
  • Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
  • Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học