Chuyên Đề Triết Học - Dùng Cho Học Viên Cao Học

Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chuyên đề 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng – cơ sở lí luận của thế giới quan khoa học

Chuyên đề 2. Phép biện chứng duy vật – phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn

Chuyên đề 3. Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chuyên đề 4. Lí luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chuyên đề 5. Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chuyên đề 6. Lí luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền

Chuyên đề 7. Quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Chia sẻ bài này qua: