Chuyên Đề Triết Học Dùng Cho Hv Cao Học Không Chuyên (MS-426)

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chuyên đề 1: Thế giới quan duy vật biện chứng - vai trò của nó trong nhận thức và thực tiễn

Chuyên đề 2: Phép biện chứng duy vật - phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn

Chuyên đề 3: Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Chuyên đề 4: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chuyên đề 5: Vấn đề giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại ngày nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Chuyên đề 6: Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên đề 7: Quan điểm triết học Mác - lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Chia sẻ bài này qua: