Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mac-Lênin (MS-03)

Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần mở đầu

Chương 1: Kinh tế học chính trị Mác - Lênin - đối tượng phương pháp, chức năng

Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội

Chương 3: Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội

Phần thứ nhất: PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chương 4: Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Chương 5: Hàng hóa và tiền tệ

Chương 6: Sản xuất, giá trị thặng dư  quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

Chương 7: Vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội

Chương 8: Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Chương 9: Tư bản kinh doanh hàng hóa và lợi nhuận thương nghiệp

Chương 10: Tư bản cho vay và lợi tức cho vay trong chủ nghĩa tư bản

Chương 11: Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa

Chương 12: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Chương 13: Chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó

Phần thứ hai: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chương 14: C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 15: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 16: Quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 17: Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 18: Kinh tế nông thôn trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 19: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 20: Lưu thông hàng hóa và thương nghiệp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 21: Tài chính trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 22: Lưu thông tiền tệ tín dụng và ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 23: Thu nhập cá nhân, phúc lợi tập thể và phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 24: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 25: Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Chia sẻ bài này qua: