Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mac-Lênin (MS-03)

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mac-Lênin (MS-03)

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mac-Lênin (MS-03)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Phần mở đầu

Chương 1: Kinh tế học chính trị Mác - Lênin - đối tượng phương pháp, chức năng

Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội

Chương 3: Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội

Phần thứ nhất: PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chương 4: Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Chương 5: Hàng hóa và tiền tệ

Chương 6: Sản xuất, giá trị thặng dư  quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

Chương 7: Vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội

Chương 8: Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

Chương 9: Tư bản kinh doanh hàng hóa và lợi nhuận thương nghiệp

Chương 10: Tư bản cho vay và lợi tức cho vay trong chủ nghĩa tư bản

Chương 11: Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa

Chương 12: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Chương 13: Chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó

Phần thứ hai: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Chương 14: C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 15: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 16: Quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 17: Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 18: Kinh tế nông thôn trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 19: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 20: Lưu thông hàng hóa và thương nghiệp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 21: Tài chính trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 22: Lưu thông tiền tệ tín dụng và ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 23: Thu nhập cá nhân, phúc lợi tập thể và phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 24: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 25: Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa