Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-142)

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-142)

Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-142)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2008
Coppy right

Chương I. 
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. Tình hình thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

III. Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II. 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945)

I. Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1935

II. Đảng lãnh đạo phong trào dân chủ (1936-1939)

III. Đảng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử

Chương III. 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ CAN THIỆP MỸ (1945 - 1954)

I. Lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền, chuẩn bị kháng chiến trong cả nước (1945 - 1946)

II. Lãnh đạo toàn quốc kháng chiến (1946 - 1950)

III. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Đảng lãnh đạo đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954)

Chương IV. 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

I. Đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới

II. Thực hiện các kế hoạch nhà nước ở Miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ và tay sai ở Miền Nam (1954-1965)

III. Nhân dân cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1965-1975)

IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa, kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Chương V. 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO CẢ NƯỚC QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1975 - 2006)

I. Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 - 1986)

II. Thực hiện đường lối đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 - 2006)

Chương VI.
TỔNG KẾT LỊCH SỬ ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG, THẮNG LỢI VÀ BÀI HỌC

I. Những thắng lợi có ý nghĩa lỊch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng

II. Những bài học lãnh đạo cách mạng của Đảng

 

Các liên kết tải sách

Chương 1-1   |   Chương 1-2   |   Chương 2-1   |   Chương 2-2   |   Chương 2-3   |   Chương 2-4   |   Chương 3-1   |   Chương 3-2   |   Chương 3-3   |   Chương 4-1   |   Chương 4-2   |   Chương 4-3   |   Chương 5-1   |   Chương 5-2   |   Chương 5-3   |   Chương 5-4   |   Chương 6-1   |   Chương 6-2   |   Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ