Giáo Trình Triết Học - Dùng Cho Học Viên Cao Học (MS-166)

Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I. Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội

Chương II. Khái lược lịch sử triết học phương Đông

Chương III. Khái lược lịch sử triết học phương Tây

Chương IV. Khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin

Chương V. Chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học

Chương VI. Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn

Chương VII. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác – Lênin

Chương VIII. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương IX. Giai cấp, dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương X. Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chương XI. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về con người và vấn đề xây dưng con người Việt Nam hiện nay

Chia sẻ bài này qua: