Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin (MS-131)

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin (MS-131)

Giáo Trình Triết Học Mác - Lênin (MS-131)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

PHẦN MỘT
KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC VÀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

Chương 1. KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC

I. Triết học là gì ?

II. Chức năng thế giới quan của triết học

III. Siêu hình và biện chứng

Chương 2. KHÁI LƯỢC VỀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌCTRƯỚC MÁC

A. Triết học phương đông

B. Lịch sử triết học Tây Âu trước Mác

C. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam

Chương 3. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

I. Những điều kiện lịch sử của sự ra đời triết học Mác

II. Quá trình hình thành và phát triển triết học Mác

Chương 4. MỘT SỐ TRÀO LƯU TRIẾT HỘC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI

I. Chủ nghĩa thực chứng

II. Chủ nghĩa hiện sinh

III. Chủ nghĩa Phơrớt

IV. Chủ nghĩa Tôma mới

V. Chủ nghĩa thực dụng

PHẦN HAI
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Chương 5. VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

I. vật chất và các phương thức tồn tại của vật chất

II. Nguồn gốc, bản chất và kết cấu của ý thức

III. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

Chương 6. HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

II. Nguyên lý về sự phát triển

Chương 7. NHỮNG CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I. Một số vấn đề chung về phạm trù

II. Cái riêng và cái chung

III. Nguyên nhân và kết quả

IV. Tất nhiên và ngẫu nhiên

V. Nội dung và hình thức

VI. Bản chất và hiện tượng

VII. Khả năng và hiện thực

Chương 8. NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I. Một số vấn đề lý luận chung về quy luật

II. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

III. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

IV. Quy luật phủ định của phủ định

Chương 9. LÝ LUẬN NHẬN THỨC

I. Bản chất của nhận thức và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

III. Quá trình nhận thức và các cấp độ của nhận thức

III. Vấn đề chân lý

Chương 10. HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

I. Xã hội - bộ phận đặc thù của tự nhiên

II. Biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

III. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

IV. Phạm trù hình thái kinh tế - xã hội và ý nghĩa phương pháp luận của nó.

Chương 11. GIAI CẤP VÀ DÂN TỘC

I. Những hình thức cộng đồng người trong lịch sử

II. Giai cấp và đấu tranh giai cấp

III. Quan hệ giai cấp - dân tộc

Chương 12. NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI

I. Nhà nước

II. Cách mạng xã hội

Chương 13. Ý THỨC XÃ HỘI

I. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

II. Các hình thái ý thức xã hội

Chương 14. QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ CON NGƯỜI

I. Một số quan điểm triết học về con người trong lịch sử và những quan niệm cơ bản của triết học Mác-Lênin về con người

II. Quan hệ giữa cá nhân và xã hội

III. Vai trò quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử