Hỏi Và Đáp Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (MS-04)

Hỏi Và Đáp Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (MS-04)

Hỏi Và Đáp Kinh Tế Chính Trị Mác-Lênin (MS-04)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin là gì? Vì sao phải nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng?

Câu 2. Quy luật kinh tế là gì? Nêu đặc điểm hoạt động của quy luật kinh tế. Phân biệt quy luật kinh tế với chính sách kinh tế.

Câu 3. Phương pháp trừu tượng hoá khoa học là gì? Hãy nêu ví dụ về vận dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa học trong kinh tế chính trị?

Câu 4. Các chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin? Sự cần thiết phải học tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin?

Câu 5. Tại sao nói sự sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở của đời sống? Xã hội và lao động sản xuất là hoạt động cơ bản nhất của loài người?

Câu 6. Phân tích các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất.

Câu 7. Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Phân tích sự thống nhất biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Câu 8. Tái sản xuất là gì? Nội dung cơ bản của tái sản xuất xã hội.

Câu 9. Thế nào là tăng trưởng kinh tế? Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Câu 10. Phát triển kinh tế là gì? Hãy nêu nội dung của phạm trù phát triển kinh tế.

Câu 11. Sản xuất hàng hoá là gì? Phân tích điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hoá? Ưu thế của sản xuất hàng hóa so với kinh tế tự nhiên?

Câu 12. Hàng hoá là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá? Vì sao hàng hoá có hai thuộc tính? Vì sao nói giá trị biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội.

Câu 13. Lượng giá trị hàng hoá được đo bằng đơn vị gì? Phân tích mối quan hệ giữa lượng giá trị hàng hóa và năng suất lao động.

Câu 14. Trình bày nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. Vì sao tiền tệ là một hàng hoá đặc biệt?

Câu 15. Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ? Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu quy luật đó?

Câu 16. Phân tích nội dung (yêu cầu) và tác dụng của quy luật giá trị? Biểu hiện của quy luật giá trị qua các giai đoạn phát triển của CNTB.

Câu 17. Công thức vận động của tư bản và công thức lưu thông hàng hoá giản đơn khác nhau như thế nào? Vì sao Mác gọi công thức T - H – T’ là công thức chung của tư bản?

Câu 18. Sức lao động là gì? Phân tích điều kiện biến sức lao động thành hàng hoá?

Câu 19. Phân tích hai thuộc tính của hàng hoá - sức lao động? Hàng hoá - sức lao động có đặc điểm gì khác so với hàng hoá thông thường?

Câu20. Quá trình sản xuất TBCN là gì? Giá trị thặng dư được sản xuất ra như thế nào?

Câu 21. Trình bày hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư dưới CNTB? Vì sao nói giá trị thặng dư siêu ngạch là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đó? Ý nghĩa của việc nghiên cứu?

Câu 22. Thế nào là tư bản bất biến và tư bản khả biến; tư bản cố định và tư bản lưu động? Căn cứ và ý nghĩa của sự phân chia tư bản thành các loại tư bản trên?

Câu 23. Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản là quy luật nào? Hãy nêu nội dung và vai trò của nó? Biểu hiện của quy luật này qua hai giai đoạn phát triển của CNTB?

Câu 24. Phân tích thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản? Các nhân tố quyết định tới quy mô tích luỹ tư bản?

Câu 25. Tích tụ tư bản là gì? Tập trung tư bản là gì? Phân biệt tích tụ tư bản với tập trung tư bản?

Câu 26. Thế nào là cấu tạo hữu cơ của tư bản? Chứng minh cấu tạo hữu cơ của tư bản ngày càng tăng lên là quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản?

Câu 27. Tiền công dưới chủ nghĩa tư bản là gì? Các hình thức tiền công cơ bản? Thế nào là tiền công danh nghĩa, tiền công thực tế?

Câu28. Thế nào là tuần hoàn của tư bản? Trình bày các giai đoạn tuần hoàn của tư bản công nghiệp? Cho biết điều kiện để tư bản tuần hoàn liên tục?

Câu 29. Chu chuyển của tư bản là gì? Trình bày tác dụng và những biện pháp làm tăng tốc độ chu chuyển của tư bản?

Câu 30. Thế nào là thu nhập quốc dân? Phân tích quá trình phân phối thu nhập quốc dân trong xã hội tư bản?

Câu 31. Tư bản xã hội là gì? Trình bày điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất mở rộng?

Câu 32. Phân tích bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế dưới CNTB? Cho biết tính chu kỳ của khủng hoảng kinh tế?

Câu 33. Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là gì? Phân biệt chi phí sản xuất tư bản với chi phí thực tế?

Câu 34. Thế nào là lợi nhuận? Trình bày sự khác nhau giữa lợi nhuận và giá trị thặng dư.

Câu 35. Tỷ suất lợi nhuận là gì? Sự khác nhau giữa tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất giá trị thặng dư? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận?

Câu 36. Trình bày quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận và giá cả sản xuất?

Câu 37. Thế nào là tư bản thương nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản? Phân tích quá trình hình thành lợi nhuận thương nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản?.

Câu 38. Bản chất của tư bản cho vay trong chủ nghĩa tư bản? Phân biệt tư bản ngân hàng và tư bản cho vay?

Câu 39. Lợi tức là gì? Tỷ suất lợi tức là gì? Lượng lợi tức được xác định trên cơ sở nào?

Câu 40. Địa tô tư bản chủ nghĩa là gì? Phân biệt địa tô tư bản chủ nghĩa với địa tô phong kiến?

Câu 41. Trình bày các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa? So sánh địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối? Vì sao nói giá cả đất đai là địa tô tư bản hoá?

Câu 42. Quá trình có tính quy luật chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền? Tổ chức độc quyền là gì? Độc quyền ra đời có thủ tiêu được cạnh tranh không?

Câu 43. Trình bày khái quát những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền?

Câu 44. Nêu khái quát những biểu hiện về kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền?

Câu 45. Phân tích nguyên nhân ra đến và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

Câu 46. Trình bày khái quát những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

Câu 47. Nêu những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

Câu 48. Tại sao nói cho nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự chuẩn bị tiền đề vật chất đầy đủ nhất cho CNXH?

Câu 49. Chủ nghĩa tư bản ngày nay là gì? Sự điều chỉnh thích nghi của chủ nghĩa tư bản ngày nay có giới hạn không?

Câu 50. Phân tích hoàn cảnh ra đời và những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và ý nghĩa của nó?

Câu 51. Thế nào là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Trình bày khái quát các hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 52. Trình bày tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

Câu 53. Phân tích khả năng quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam?

Câu 54. Thực chất quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam là gì?

Câu 55. Nêu những nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Vệt Nam?

Câu 56. Hiểu thế nào về phạm trù sở hữu, quan hệ sở hữu và chế độ sở hữu?

Câu 57. Trình bày những nhận thức mới về sở hữu trong quá trình đổi mới kinh tế ở nước ta?

Câu 58. Thành phần kinh tế là gì? Ở việt Nam hiện nay có các thành phần kinh tế nào? Tính tất yếu khách quan và tác dụng của sự tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

Câu 59. Trình bày khái quát 5 thành phần kinh tế theo quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ X?

Câu 60. Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần?

Câu 61. Thế nào là kinh tế nhà nước? Vì sao kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo? Giải pháp để kinh tế nhà nước làm tốt vai trò chủ đạo?

Câu 62. Trình bày các giải pháp tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay?

Câu 63. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì? Vì sao phải tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá?

Câu 64. Trình bày tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với nền kinh tế quốc dân?

Câu 65. Mục tiêu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta là gì? Quan điểm cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

Câu 66. Thế nào là kinh tế tri thức? Những đặc điểm chủ yếu của kinh tế tri thức?

Câu 67. Trình bày nội dung cơ bản của CNH, HĐH trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

Câu 68. Trình bày những nội dung cụ thể của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta trong những năm trước mắt?

Câu 69. Phân tích những tiền đề cần thiết để công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta?

Câu 70. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là gì? Vì sao phải tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn?

Câu 71. Trình bày nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay?

Câu 72. Trình bày những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn?

Câu 73. Hiểu thế nào về kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường? Sự cần thiết khách quan phải phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam?

Câu 74. Trình bày những đặc trưng chung của kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước?

Câu 75. Phân tích đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

Câu 76. Trình bày khái quát thực trạng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay?

Câu 77. Trình bày các giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

Câu 78. Thị trường, cơ chế thị trường là gì? Vì sao trong nền kinh tế thị trường phải có sự điều tiết của nhà nước?

Câu 79. Phân tích những ưu điểm và khuyết tật của cơ chế thị trường?

Câu 80. Cạnh tranh là gì? Phân tích các chức năng của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường?

Câu 81. Phân tích các chức năng kinh tế của nhà nước?

Câu 82. Ở Việt Nam hiện nay, nhà nước sử dụng các công cụ gì để điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường?

Câu 83. Hiểu thế nào về khái niệm tài chính? Phân tích bản chất của tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta?

Câu 84. Trình bày chức năng, vị trí và vai trò của tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam?

Câu 85. Trình bày hệ thống tài chính trong nền kinh tế?

Câu 86. Trình bày mục tiêu và nhiệm vụ của tài chính ở nước ta trong những năm tới?

Câu 87. Tín dụng là gì? Phân tích các chức năng và vai trò của tín dụng ở nước ta hiện nay?

Câu 88. Hiểu thế nào về đối tượng của tín dụng và lợi tức tín dụng? Trình bày các hình thức tín dụng cơ bản?

Câu 89. Trình bày các giải pháp phát triển tín dụng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Câu 90. Lưu thông tiền tệ là gì? Phân tích đặc điểm của lưu thông tiền tệ trong thời kỳ quá độ ở nước ta?

Câu 91. Hiểu thế nào về khái niệm ngân hàng? Vai trò của ngân hàng?

Câu 92. Trình bày mục tiêu và giải pháp hoạt động của hệ thống ngân hàng?

Câu 93. Hãy làm rõ vị trí của quan hệ phân phối trong nền kinh tế?

Câu 94. Kể tên những nguyên tắc và hình thức thu nhập cơ bản trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta? Tại sao có nhiều nguyên tắc và hình thức thu nhập như vậy?

Câu 95. Trình bày nguyên tắc phân phối theo lao động ở nước ta hiện nay?

Câu 96. Giải pháp để thực hiện tốt nguyên tắc phân phối theo lao động ở nước ta hiện nay?

Câu 97. Thế nào là kinh tế đối ngoại? Tại sao nói mở rộng quan hệ kinh tế độ ngoại là xu thế tất yếu của thời đại?

Câu 98. Quan điểm của Đảng ta về kinh tế đối ngoại trong giai đoạn hiện nay?

Câu 99. Trình bày những nguyên tắc cơ bản của kinh tế đối ngoại?

Câu 100. Trình bày khái quát các hình thức kinh tế đối ngoại ở Việt Nam?

Câu 101. Trình bày các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại?