Hỏi Và Đáp Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-173)

Hỏi Và Đáp Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-173)

Hỏi Và Đáp Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-173)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2001
Coppy right

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX?

Câu 2: Nêu tóm lược các phong trào yêu nước tiêu biểu trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời? Nguyên nhân thất bại của các phong trào đó?

Câu 3: Trình bày vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 4: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Cảu 5: Trình bày Hội nghị thành lập Đảng và nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930)?

Câu 6: Hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (10-1930)?

Câu 7: So sánh sự giống và khác nhau giữa Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng (2-1930) và Luận cương chính trị của Đảng (10-1930)?

Câu 8: Trình bày phong trào cách mạng 1930-1931? Phân tích thành quả và ý nghĩa lịch sử của phong trào đó?

Câu 9: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản của Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương (3-1935)?

Câu 10: Trình bày phong trào cách mạng 1936-1939? Phân tích thành quả và ý nghĩa lịch sử của phong trào đó?

Câu 11: Nội dung đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng tại các Hội nghị Trung ương tháng 11-1939, tháng 11-1940 và tháng 5-1941?

Câu 12: Những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Tám của Đảng (5-1941)?

Câu 13: Trình bày nội dung Chỉ thị lịch sử “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Đảng ngày 12-3-1945?

Câu 14: Trình bày cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939-1945? Phân tích thành quả và ý nghĩa lịch sử của cao trào đó?

Câu 15: Trình bày cao trào kháng Nhật cứu nước và tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tháng 3-1945 đến 8-1945?

Câu 16: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

Câu 17: Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Vệt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)?

Câu 18: Trình bày đặc điểm tình hình nước ta sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945? Vì sao nói sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tình thế cách mạng nước ta như “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 19: Trình bày chủ trương của Đảng trong lãnh đạo xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng những năm 1945-1946?

Câu 20: Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng (1945-1954)?

Câu 21: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa của Đại hội 11 của Đảng (tháng 2-1951)?

Câu 22: Trình bài chủ trương cửa Đảng trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954?

Câu 23: Trình bày diễn biến và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ (từ 13-3 đến 7-5-1954)?

Câu 24: Nội dung cơ bản của Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày 20-7-1954?

Câu 25: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945-1954)?

Câu 26: Phân tích tình hình Việt Nam và thế giới sau năm 1954?

Câu 27: Trình bày những đặc điểm của miền Bắc khi bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội?

Câu 28: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa của đại hội III của Đảng (9-1960)?

Câu 29: Phân tích nội dung của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được Đại hội III của Đảng (9-1960) đề ra?

Câu 30: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Nghị quyết 11 (tháng 3-1965) và Nghị quyết 12 (tháng 2-1965) của Đảng?

Cấu 31: Đảng lãnh đạo chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ 1961-1965?

Câu 32: Đảng lãnh đạo chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ 1965-1968?

Câu 33: Đảng lãnh đạo chống chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mỹ 1969-1973?

Câu 34: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam?

Câu 35: Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam?

Câu 36: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)?

Câu 37: Phân tích những thành tựu chủ yếu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975)?

Câu 38: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đại hội IV của Đảng (12-1976) đề ra?

Câu 39: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản và ý nghĩa Đại hội V của Đảng (3-1982)?

Câu 40: Trình bày quá trình tìm tòi, khảo nghiệm đường lối đổi mới đất nước của Đảng (1975-1986)?

Câu 41: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội VI (12-1986) của Đảng đề ra? Ý nghĩa của đường lối đổi mới?

Câu 42: Trình bày bối cảnh lịch sử, nội dung và ý nghĩa của Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991)?

Câu 43: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội VII đề ra?

Câu 44: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1-1994)?

Câu 45: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa của Đại hội VIII của Đảng (6-1996)?

Câu 46: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa của Đại hội IX của Đảng (4-2001)?

Câu 47: Nội dung cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam do Đại hội Đại biểu đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4-2001) đề ra?

Câu 48: Hãy trình bày những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng?

Câu 49: Những nội dung cơ bản và ý nghĩa của Đại hội X của Đảng (4-2006)?

Câu 50: Trình bày những thành tựu và bài học của 20 năm đổi mới đất nước (1986-2006)?

Câu 51: Trình bày nội dung bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng?

Câu 52: Bài học mở rộng và tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam?

Câu 53: Bài học về đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cách mạng Việt Nam?

Câu 54: Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam?