Hỏi Và Đáp Môn Học Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-507)

Hỏi Và Đáp Môn Học Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-507)

Hỏi Và Đáp Môn Học Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-507)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - HÀ NỘI

Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử và các khuynh hướng cứu nước của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX?

Câu 2: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 3: Vai trò và đường lối chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

Câu 4: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Câu 5: Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10-1930)?

Câu 6: Đường lối cách mạng của Đảng được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ I (tháng 3-1935)?

Câu 7: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1939-1945) và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945?

Câu 8: Chủ trương và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng trong giai đoạn 1945 - 1946?

Câu 9: Đường lối của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)?

Câu 10: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng và Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2-1951)?

Câu 11: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa II (tháng 1-1959) và đường lối cách mạng miền Nam?

Câu 12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960)?

Câu 13: Chủ trương của Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại Hội nghị Trung ương 11 (tháng 3-1965) và Hội nghị Trung ương 12 (tháng 12-1965)?

Câu 14: Đường lối của Đảng trong lãnh đạo cách mạng miền Nam và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)?

Câu 15: Nội dung và ý nghĩa của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 khóa III (tháng 7-1973)? 

Câu 16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12-1976)?

Câu 17: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3-1982) và mục tiêu, nhiệm vụ chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ?

Câu 18: Đường lối đổi mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986)?

Câu 19: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991)?

Câu 20: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996) đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Câu 21: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Câu 22: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4-2006). Thành tựu và bài học của 20 năm đổi mới?

Câu 23: Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Câu 24: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 

Câu 25: Đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta?

Câu 26. Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Câu 27: Đường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đề xã hội?

Câu 28: Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam?