Hỏi Và Đáp Môn Học Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (MS-507)

Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2010
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử và các khuynh hướng cứu nước của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX?

Câu 2: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm con đường đấu tranh giải phóng dân tộc và chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 3: Vai trò và đường lối chính trị của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam?

Câu 4: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

Câu 5: Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 10-1930)?

Câu 6: Đường lối cách mạng của Đảng được trình bày tại Đại hội đại biểu toàn Đảng lần thứ I (tháng 3-1935)?

Câu 7: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1939-1945) và thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945?

Câu 8: Chủ trương và kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng trong giai đoạn 1945 - 1946?

Câu 9: Đường lối của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)?

Câu 10: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng và Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 2-1951)?

Câu 11: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa II (tháng 1-1959) và đường lối cách mạng miền Nam?

Câu 12: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9-1960)?

Câu 13: Chủ trương của Đảng về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại Hội nghị Trung ương 11 (tháng 3-1965) và Hội nghị Trung ương 12 (tháng 12-1965)?

Câu 14: Đường lối của Đảng trong lãnh đạo cách mạng miền Nam và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)?

Câu 15: Nội dung và ý nghĩa của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 21 khóa III (tháng 7-1973)? 

Câu 16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (tháng 12-1976)?

Câu 17: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (tháng 3-1982) và mục tiêu, nhiệm vụ chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ?

Câu 18: Đường lối đổi mới tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986)?

Câu 19: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6-1991)?

Câu 20: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6-1996) đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Câu 21: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Câu 22: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4-2006). Thành tựu và bài học của 20 năm đổi mới?

Câu 23: Đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước?

Câu 24: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa? 

Câu 25: Đường lối của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị ở nước ta?

Câu 26. Đường lối xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

Câu 27: Đường lối và chủ trương của Đảng giải quyết các vấn đề xã hội?

Câu 28: Đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Chia sẻ bài này qua: