Hỏi Và Đáp Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac Lênin (MS-517)

Hỏi Và Đáp Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac Lênin (MS-517)

Hỏi Và Đáp Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mac Lênin (MS-517)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Phần mở đầu.
NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ
CỦA CHỦ NGHĨA 
MÁC - LÊNIN

Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin là gì? Chủ nghĩa Mác - Lênin được cấu thành từ những bộ phận lý luận cơ bản nào? Chức năng và mối quan hệ cơ bản của mỗi bộ phận đó trong chủ nghĩa Mác - Lênin?

Câu hỏi 2: Chủ nghĩa Mác ra đời, phát triền trên cơ sở những điều kiện, tiền đề cơ bản nào? Hãy nêu khái quát các điều kiện, tiền đề đó?

Câu hỏi 3: Chủ nghĩa Mác hình thành và phát triển qua các giai đoạn lớn (thời kỳ chính yếu) nào?

Câu hỏi 4: Chủ nghĩa Mác - Lênin giữ vai trò gì đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay? Sinh viên học tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin để làm gì và cần học tập như thế nào?

Phần thứ nhất .
THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIẾT HỌC 
CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Chương 1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Câu hỏi 5: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản lớn của triết học là vấn đề nào? Vị trí của vấn đề đó đối với sự phân định các trường phái triết học chính trong lịch sử?

Câu hỏi 6: Chủ nghĩa duy vật là gì? Nó có những hình thức - trình độ phát triển nào? Vì sao nói chủ nghĩa duy vật biện chứng do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập là hình thức - trình độ phát triển cao nhất của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử?

Câu hỏi 7: Phạm trù (khái niệm) “vật chất” giữ vai trò gì đối với chủ nghĩa duy vật? Các nhà triết học duy vật trước Mác đã có quan niệm thế nào về “vật chất”? Nêu ưu điểm và hạn chế lịch sử của những quan niệm đó?

Câu hỏi 8: Phát biểu định nghĩa của V.I.Lênin về vật chất. Hãy phân tích nội dung cơ bản và ý nghĩa của định nghĩa đó?

Câu hỏi 9: Hãy trình bày các nội dung cơ bản của quan niệm duy vật biện chứng về vận động của vật chất và không gian, thời gian của vật chất?

Câu hỏi 10: Hãy trình bày khái quát nội dung cơ bản của quan niệm duy vật biện chứng về tính thống nhất vật chất của thế giới?

Câu hỏi 11: Hãy trình bày khái quát quan điểm duy vật biện chứng về nguồn gốc của ý thức?

Câu hỏi 12: Hãy trình bày khái quát quan điểm duy vật biện chứng về bản chất của ý thức? Theo quan điểm đó, ý thức có “tự vận động” không?

Câu hỏi 13: Hãy trình bày khái quát quan điểm duy vật biện chứng về kết cấu của ý thức? Theo quan điểm đó, tri thức đóng vai trò gì trong đời sống tinh thần của con người và trong hoạt động thực tiễn của con người?

Câu hỏi 14: Quan điểm duy vật biện chứng đối với vấn đề về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? Quan điểm đó có gì khác biệt cơ bản với quan điểm duy tâm và quan điểm duy vật siêu hình về vấn đề này?

Câu hỏi 15: Từ quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức rút ra ý nghĩa phương pháp luận cơ bản?

Chương 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Câu hỏi 16: Biện chứng là gì? Phép biện chứng là gì? Có những hình thức lịch sử nào của phép biện chứng? Có sự đối lập căn bản nào giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức?

Câu hỏi 17: Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý, quy luật cơ bản nào?

Câu hỏi 18: Thế nào là mối liên hệ và mối liên hệ phổ biến? Cho ví dụ.

Câu hỏi 19: Theo phép biện chứng duy vật, các mối liên hệ có những tính chất chung nào? Cho ví dụ.

Câu hỏi 20: Phát triển là gì? Cho ví dụ. Tăng trưởng và phát triển có mối quan hệ nào? Cho ví dụ.

Câu hỏi 21: Mọi sự phát triển đều có những tính chất chung nào? Cho ví dụ.

Câu hỏi 22: Thế nào là quan điểm toàn diện, phát triển và lịch sử cụ thể? Cho ví dụ. Các quan điểm đó được xác lập trên cơ sở lý luận nào?

Câu hỏi 23: Thế nào là cái riêng, cái chung, cái đơn nhất? Giữa chúng có mối quan hệ như thế nào? Nghiên cứu mối quan hệ đó có ý nghĩa gì đối với nhận thức và thực tiễn? Nêu một số ví dụ minh hoạ

Câu hỏi 24: Nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ biện chứng nào? Từ việc hiểu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Cho ví dụ.

Câu hỏi 25: Tất nhiên và ngẫu nhiên có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc hiểu biết mối quan hệ biện chứng đó? Cho ví dụ.

Câu hỏi 26: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức. Từ việc nghiên cứu mối quan hệ biện chứng đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì? Nêu một số ví dụ minh hoạ.

Cầu hỏi 27: Bản chất là gì? Hiện tượng là gì? Chúng có mối quan hệ biện chứng nào? Ý nghĩa rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó. Cho ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 28: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho một số ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 29: Mọi quá trình vận động, phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy đều tuân theo những quy luật cơ bản nào? Vị trí của mỗi quy luật đó đối với quá trình vận động, phát triển? Cho ví dụ.

Câu hỏi 30: Thế nào là chất, lượng, độ, điểm nút, bước nhảy? Chất và lượng của sự vật có mối quan hệ biện chứng nào? Có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận gì từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 31: Hiểu theo nghĩa biện chứng duy vật: mâu thuẫn là gì? Với nghĩa như vậy, mâu thuẫn đóng vai trò gì đối với quá trình vận động, phát triển? Tại sao? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu vai trò đó? Cho một số ví dụ tương ứng.

Câu hỏi 32: Phủ định là gì? Phủ định biện chứng là gì? Phủ định biện chứng giữ vai trò gì đối với sự phát triển? Tại sao? Thế nào là “phủ định của phủ định”? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 33: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng được xác lập trên cơ sở những nguyên lý (nguyên tắc) cơ bản nào?

Câu hỏi 34: Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Theo quan điểm duy vật biện chứng: thực tiễn có vai trò gì đối với nhận thức?

Câu hỏi 35: V.I.Lênin đã nhận định thế nào về con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý? Hãy phân tích khái quát nhận định đó và rút ra quy luật chung của quá trình phát triển nhận thức.

Câu hỏi 36: Chân lý là gì? Chân lý có những tính chất chung nào? Thế nào là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối? Chân lý có vai trò gì đối với thực tiễn?

Chương 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Câu hỏi 37: Theo quan điểm duy vật lịch sử, cái gì đóng vai trò là cơ sở nền tảng của đời sống xã hội? Tại sao? Quan niệm đó của chủ nghĩa duy vật lịch sử có ý nghĩa phương pháp luận gì?

Câu hỏi 38: sản xuất vật chất đóng vai trò là cơ sở nền tảng của toàn bộ đời sống xã hội, vậy trình độ phát triển của nền sản xuất vật chất của xã hội căn bản phụ thuộc vào nhân tố nào (nhân tố nào giữ vai trò quyết định)? Quan điểm đó có ý nghĩa phương pháp luận gì? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 39: Sự vận động, phát triển của phương thức sản xuất vật chất có tuân theo quy luật khách quan hay không? Nếu có thì đó là quy luật cơ bản nào?

Câu hỏi 40: Lực lượng sản xuất là gì? Quan hệ sản xuất là gì? Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất có mối quan hệ như thế nào? Từ việc hiểu biết mối quan hệ đó có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 41: Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì? Trong xã hội có giai cấp, yếu tố nào là yếu tố giữ vai trò trọng yếu của kiến trúc thượng tầng?

Câu hỏi 42: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ nào? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó. Cho ví dụ minh hoạ.

Câu hỏi 43: Tồn tại xã hội là gì? Ý thức xã hội là gì?

Câu hỏi 44: Phân tích quan điểm duy vật lịch sử về vai trò của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội? Quan điểm đó có ý nghĩa phương pháp luận gì?

Câu hỏi 46: Hình thái kinh tế - xã hội là gì? Mỗi hình thái kinh tế - xã hội được cấu thành từ những yếu tố cơ bản nào? Hiểu thế nào về luận điểm của C.Mác: “sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên”? Nhân tố chủ quan đóng vai trò gì đối với tiến trình lịch sử? Ý nghĩa phương pháp luận của việc nghiên cứu lý luận hình thái kinh tế - xã hội?

Câu hỏi 47: Giai cấp là gì? Hiểu thế nào về khái niệm “tầng lớp xã hội”? Giai cấp có phải là hiện tượng vĩnh viễn trong lịch sử không? Tại sao?

Câu hỏi 48: Theo quan điểm duy vật lịch sử, trong điều kiện xã hội có sự phân hoá giai cấp và đấu tranh giai cấp thì đấu tranh giai cấp giữ vai trò gì đối với quá trình phát triển của xã hội?

Câu hỏi 49: Sự ra đời và tồn tại của tổ chức quyền lực nhà nước trong kiến trúc thượng tầng của xã hội có liên quan gì với những cuộc đấu tranh giai cấp trong lịch sử? Nếu căn cứ vào cơ sở giai cấp để phân loại các kiểu nhà nước thì có thể nói tới những kiểu nhà nước nào trong lịch sử trên hai nghìn năm qua? Nhà nước xã hội chủ nghĩa thuộc kiểu nhà nước nào?

Câu hỏi 50: Cách mạng xã hội là gì? Cách mạng xã hội có nguyên nhân khách quan nào? Thế nào là cải cách xã hội? Theo quan điểm duy vật lịch sử, cách mạng xã hội và cải cách xã hội giữ vai trò gì đối với sự tiến bộ và phát triển của xã hội?

Câu hỏi 51: Quan điểm duy vật lịch sử về khái niệm con người?

Câu hỏi 52: Quan điểm duy vật lịch sử về bản chất của con người? Ý nghĩa phương pháp luận của quan điểm đó.

Cầu hỏi 53: Theo quan điểm duy vật lịch sử, quần chúng nhân dân giữ vai trò gì đối với tiến trình lịch sử? Tại sao? Từ hiểu biết về vai trò đó của quần chúng nhân dân có thể rút ra ý nghĩa phương pháp luận nào?

Câu hỏi 54: Theo quan điểm duy vật lịch sử, các cá nhân, đặc biệt là các vĩ nhân, lãnh tụ đóng vai trò gì đối với sự phát triển của lịch sử?

Phần thứ hai.
HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

Chương 1. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

Câu hỏi 55: Điều kiện ra đời và tồn tại của sản xuất hàng hóa?

Câu hỏi 56: Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa so với sản xuất tự cung tự cấp?

Câu hỏi 57: Thế nào là hàng hóa? Hàng hóa có những thuộc tính gì? Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa?

Câu hỏi 58: Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa?

Câu hỏi 59: Lượng giá trị của hàng hóa được xác định như thế nào?

Câu hỏi 60: Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa?

Câu hỏi 61: Giá trị cũ và giá trị mới của H?

Câu hỏi 62: Lịch sử ra đời và bản chất của tiền tệ?

Câu hỏi 63: Các chức năng của tiền tệ?

Câu hỏi 64: Nội dung và tác động của quy luật giá trị?

Chương 2. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Câu hỏi 65: Công thức chung của tư bản?

Câu hỏi 66: Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản?

Câu hỏi 67: Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa?

Câu hỏi 68: Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động?

Câu hỏi 69: Phân tích sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư?

Câu hỏi 70: Bản chất của tư bản?

Câu hỏi 71: Thế nào là tư bản bất biến? Tư bản khả biến? Ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù trên?

Câu hỏi 72: Tỷ suất, khối lượng giá trị thặng dư và ý nghĩa của nó?

Câu hỏi 73: Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối?

Câu hỏi 74: Phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư tương đối?

Câu hỏi 75: Giá trị thặng dư siêu ngạch?

Câu hỏi 76: Tại sao nói quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản? Đặc điểm của sản xuất giá trị thặng dư trong giai đoạn hiện nay?

Câu hỏi 77: Phân tích bản chất kinh tế của tiền công trong chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 78: Hai hình thức cơ bản của tiền công?

Câu hỏi 79: Phân tích tiền công danh nghĩa, tiền công thực tế?

Câu hỏi 80: Phân tích thực chất và động cơ của tích lũy tư bản?

Câu hỏi 81: Phân tích bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thể hiện qua tích lũy tư bản?

Câu hỏi 82: Những nhân tố quyết định quy mô tích luỹ tư bản?

Câu hỏi 83: Tích tụ và tập trung tư bản? Vai trò của tập trung tư bản trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 84: Phân tích cấu tạo hữu cơ của tư bản?

Câu hỏi 85: Thế nào là tuần hoàn và các hình thái tuần hoàn của tư bản công nghiệp?

Câu hỏi 86: Thế nào là chu chuyển, thời gian chu chuyển và tốc độ chu chuyển của tư bản?

Câu hỏi 87: Thế nào là tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa của việc phân chia cặp phạm trù trên?

Câu hỏi 88: Tác dụng và biện pháp nâng cao tốc độ chu chuyển của tư bản?

Câu hỏi 89: Tổng sản phẩm xã hội là gì?

Câu hỏi 90: Phân tích hai khu vực của nền sản xuất xã hội?

Câu hỏi 91: Tư bản xã hội là gì? Những giả định của C.Mác khi nghiên cứu tái sản xuất tư bản xã hội?

Câu hỏi 92: Phân tích các điều kiện thực hiện sản phẩm xã hội trong tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tư bản xã hội?

Câu hỏi 93: Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 94: Các chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 95: Phân tích hậu quả của khủng hoảng kinh tế?

Câu hỏi 96: Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là gì?

Câu hỏi 97: Lợi nhuận là gì? Phân biệt lợi nhuận với giá trị thặng dư?

Câu hỏi 98: Tỷ suất lợi nhuận là gì? Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận?

Câu hỏi 99: Phân tích sự hình thành lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất?

Câu hỏi 100: Phân tích sự chuyển hóa của giá trị hàng hóa thành giá cả sản xuất?

Câu hỏi 101: Nguồn gốc ra đời và vai trò của tư bản thương nghiệp trong chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 102: Tại sao nói tư bản thương nghiệp vừa thống nhất, phụ thuộc, vừa độc lập tương đối với tư bản công nghiệp?

Câu hỏi 103: Nguồn gốc, bản chất và sự hình thành lợi nhuận thương nghiệp?

Câu hỏi 104: Tư bản cho vay được hình thành như thế nào trong chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 105: Lợi tức là gì? Tỷ suất lợi tức là gì?

Câu hỏi 106: Hãy phân tích các hình thức tín dụng cơ bản trong chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 107: Ngân hàng là gì? Phân tích lợi nhuận ngân hàng?

Câu hỏi 108: Phân biệt tư bản ngân hàng với tư bản cho vay?

Câu hỏi 109: Công ty cổ phần là gì?

Câu hỏi 110: Tư bản giả là gì? Đặc điểm của tư bản giả?

Câu hỏi 111: Thị trường chứng khoán là gì?

Câu hỏi 112: Phân tích sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp?

Câu hỏi 113: Phân tích bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa?

Câu hỏi 114: Địa tô chênh lệch là gì? Có mấy hình thức địa tô chênh lệch?

Câu hỏi 115: Địa tô tuyệt đối là gì? Phân biệt địa tô tuyệt đối với địa tô chênh lệch?

Chương 3. HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

Câu hỏi 116: Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền?

Câu hỏi 117: Phân tích những đặc điểm kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền?

Câu hỏi 118: Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh trong chủ nghĩa tư bản độc quyền?

Câu hỏi 119: Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản độc quyền?

Câu hỏi 120: Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

Câu hỏi 121: Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

Câu hỏi 122: Những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước?

Câu hỏi 123: Phân tích sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Câu hỏi 124: Phân tích xu hướng chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Câu hỏi 125: Phân tích những điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp trong chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Câu hỏi 126: Phân tích những thay đổi thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ các doanh nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Câu hỏi 127: Phân tích chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước trong chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Câu hỏi 128: Phân tích vai trò của các công ty xuyên quốc gia trong chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Câu hỏi 129: Phân tích vai trò của chủ nghĩa tư bản đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội?

Câu hỏi 130: Phân tích những hạn chế của chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 131: Phân tích xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản?

Phần thứ ba.
LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Chương 1. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Câu hỏi 132: Giai cấp công nhân là giai cấp nào trong lịch sử?

Câu hỏi 133: Giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lịch sử nào? Tại sao?

Câu hỏi 134: Sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản giữ vai trò gì trong tiến trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình? Tại sao?

Câu hỏi 135: Giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân có mối quan hệ cơ bản nào?

Câu hỏi 136: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Hãy phân tích nguyên nhân khách quan của nó?

Câu hỏi 137: Cách mạng xã hội chủ nghĩa có mục tiêu, động lực và các nội dung cơ bản nào?

Câu hỏi 138: Tại sao đối với những nước mà nông dân còn là một lực lượng đông đảo thì trong cách mạng xã hội chủ nghĩa thực hiện sự liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân là một tất yếu khách quan và có thể thực hiện được? Có những nội dung và nguyên tắc cơ bản nào của sự liên minh đó?

Câu hỏi 139: Những dự báo của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự ra đời, phát triển hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên cơ sở nào? Theo dự báo đó, hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển qua những giai đoạn cơ bản nào?

Câu hỏi 140: Phân tích tính tất yếu, đặc điểm và nội dung cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

Câu hỏi 141: Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa?

Câu hỏi 142: Phân tích những đặc trưng của xã hội cộng sản chủ nghĩa tương lai theo những phác thảo của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin?

Chương 2. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Câu hỏi 143: Thế nào là “dân chủ”, “chế độ dân chủ”, “nền dân chủ” và “nền dân chủ xã hội chủ nghĩa”? Hãy nêu khái quát tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa?

Câu hỏi 144: Có sự khác nhau nào giữa nền (chế độ) dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ tư sản?

Câu hỏi 145: Hãy phát biểu một định nghĩa về nhà nước xã hội chủ nghĩa và nêu những đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nó? Tại sao nói việc xây dựng và củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Câu hỏi 146: Thế nào là "văn hoá" và "nền văn hoá xã hội chủ nghĩa"?

Câu hỏi 147: Tại sao xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa? Quá trình xây dựng đó có những nội dung cơ bản nào? Phương thức cơ bản của việc xây dựng nền văn hoá đó?

Câu hỏi 148: Trình bày khái niệm "dân tộc" và hai xu hướng phát triển của dân tộc trong chủ nghĩa tư bản?

Câu hỏi 149: Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Câu hỏi 150: Tôn giáo là gì? Vì sao có sự ra đời và tồn tại của tôn giáo? Trình bày quan điển cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc giải quyết các vấn đề tôn giáo trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa?

Chương 3. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

Câu hỏi 151: Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời đầu tiên ở đâu? Nó đã có tác dụng tích cực nào đối với phong trào cách mạng trên thế giới?

Câu hỏi 152: Chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên ở nước Nga Xôviết đã được xây dựng thế nào dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin?

Câu hỏi 153: Mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đã được xây dựng thế nào trong thời kỳ sau khi V.I.Lênin qua đời? Nhận định thế nào về vai trò lịch sử của mô hình đó?

Câu hỏi 154: Vì sao chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào tình trạng khủng hoảng và sụp đổ ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

Câu hỏi 155: Có thế nhận định thế nào cho đúng về vai trò của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại? Sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước Đông Âu có đồng nghĩa với cái gọi là “sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội” không? Tại sao?

Câu hỏi 156: Công cuộc cải cách ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam cũng như ở một số nước xã hội chủ nghĩa khác đã diễn ra như thế nào và đã đạt được những thành công nào trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội?