Tập Bài Giảng Môn Học Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin (MS-149)

Tập Bài Giảng Môn Học Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin (MS-149)

Tập Bài Giảng Môn Học Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin (MS-149)

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Cao đẳng Văn hóa
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật TP. HCM

Chương 1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

I. Chủ nghĩa duy vật & chủ nghĩa duy vật biện chứng

II. Quan điểm DVBC về vật chất, ý thức & mối quan hệ giữa VC & YT

Chương 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật

II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật

III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

V. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Chương 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

I. Vai trò của SX vật chất & quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX

II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng

III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội & tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

IV. Hình thái KT-XH & quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái KT-XH

V. Vai trò của đấu tranh GC & cách mạng XH đối với sự VĐ, PT của XH có đối kháng GC

VI. Quan điểm DSVL về con người & vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân